Контакти
Към блога

Процес на инспекция и оценка- гаранция за качество

Процес на инспекция и оценка- гаранция за качество - Globstroy
Globstroy 01 мар. 2024

Процес на инспекция и оценка- гаранция за качество

Строителният надзор е част от всеки строителен проект, осигурявайки надзор и контрол на изпълнението му от началото до края. Тази статия ще проучи значението на строителния надзор, неговите основни функции, както и важността на качествения надзор за успешното завършване на проекта. 

Какво е строителен надзор?

Строителният надзор представлява важен етап във всеки строителен процес, като осигурява контрол и наблюдение на изпълнението на проекта от началото до края. В миналото, строителният надзор беше задължителен само за сградите от първа до четвърта категория. През 2019 година обаче, с промените на Закона за устройство на територията (ЗУТ), обхватът на строителния надзор се разшири и включи и сградите от пета категория. Тази промяна представлява значително улеснение за строителния процес и гарантира безпроблемното въвеждане на сградата в експлоатация. Но нека разгледаме, какви си дейностите на строителния надзор.

Осигурява наблюдение и контрол

Строителният надзор осигурява непрекъснато наблюдение и контрол върху изпълнението на проекта, включително следене на съответствието със законовите и регулаторни изисквания, качеството на материалите и работата на работниците. Това помага да се предотвратят евентуални проблеми и забавяния по време на строителството, като осигурява прецизност и сигурност в изпълнението на проекта. В същото време, строителният надзор осигурява и опазване на околната среда и сигурността на работещите на строителния обект, като допринася за създаването на безопасна и устойчива среда за живот и работа.

Каква е ролята на строителния надзор в процеса на строителство?

Изготвя Акт 16

Този специалист е отговорен за съставянето и подписването на всички необходими актове и протоколи по време на процеса на строителство, започвайки от началото до завършването на проекта. След успешното приключване на строежа, той изготвя окончателен доклад, известен като „Акт 16“, който е основен документ за получаване на разрешение за ползване на обекта или за издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Този доклад е от изключително значение, като документира успешното завършване на строителството и гарантира, че сградата е годна за ползване съобразно с регулациите и стандартите.

Отговорности на строителния надзор: Законови изисквания и ключови аспекти

В съответствие със закона, строителният надзор носи отговорност за няколко ключови аспекта на строителството. Тези отговорности включват осигуряване на законосъобразното започване на строежа, контролиране на правилното съставяне на актовете и протоколите по време на процеса на строителство, както и спиране на строежите, които не отговарят на законовите изисквания. Освен това, строителният надзор трябва да гарантира спазването на изискванията за безопасност на строителната площадка като в същото време се грижи да не бъдат увредени трети лица и имоти в резултат на строителните дейности. Строителният надзор се осъществява от консултант за строежите от първа до пета категория и включва подписването на всички необходими актове и протоколи, свързани с оценката на строежите, съгласно наредбите на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Контрол и специализиран подход в строителния надзор: Гаранция за качество и безопасност

Качественото строителство се нуждае от постоянен контрол. Ето кои от тях упражнява строителния надзор:

Контрол на качество и носимоспособността

Строителният надзор, чрез своите специалисти, е отговорен за наблюдение и осигуряване на съответствието със съществените изисквания за носимоспособност на сградите. Това се постига чрез систематичен контрол върху качеството на материалите, използвани при строежа, както и върху процесите на строителство и монтаж.  

Какви са задълженията на строителния надзор?

Специализиран подход и екип

Строителният надзор разполага със специалисти в различни области, включително специалисти по пожарна безопасност (ПАБ) и хигиена и опазване на здравето на хората (ХЕИ). Тази мултидисциплинарност му позволява да осигури пълното спазване на изискванията по отношение на безопасността и здравето при изграждането на сградата.

Осигуряване на съответствие и ефективност

При подготовката на окончателния доклад за въвеждане на строежа в експлоатация, съгласно разпоредбите на чл. 177 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издаването на Акт 16, строителният надзор предоставя становища относно пожарната безопасност и хигиената, което обезопасява сградата от необходимостта от допълнителни инспекции. Този подход осигурява ефективност и спазване на всички законови изисквания по безопасност и здраве на работното място.

Неотложната роля на строителния надзор в процеса на издаване на Акт 16

Съгласно последните промени в законодателството, строителният надзор става задължителен за всички строежи, включително и за тези от пета категория. Това означава, че изпълнението на строителството трябва да бъде контролирано от надзорна фирма, което гарантира неговото качество и съответствие със законовите изисквания.

Контрол на качеството

Без строителен надзор, качеството на вложените материали и извършените строително-монтажни работи се контролира основно от собственика на строежа. Това, обаче, не винаги е възможно поради липсата на специфични познания за строителния процес.

Отговорности и процеси

Инвеститорът без договор със строителен надзор е задължен да се грижи за изготвянето и заверката на всички актове, което може да се окаже трудно и и отнемащо ненужно време. Контактите със специализираните контролни органи също трябва да се осъществят от страна на инвеститора.

Необходими документи

Завършването на обекта изисква събиране и подписване на всички актове, становища, сертификати и други документи, което е отговорност на инвеститора. След това трябва да се изготвят Акт 15, Акт 16 и Технически паспорт, което изисква добро познаване на законодателството и значителен професионален опит от страна на строителния надзор.

Кой извършва строителния надзор?

Често задавани въпроси

Каква е ролята на строителния надзор в процеса на строителство?

Строителният надзор осигурява надзор и контрол върху строителните процеси, гарантирайки тяхната съвместимост с проекта, съответствие със законовите изисквания и качеството на изпълнението.

Защо е важно да има строителен надзор при строежите?

Присъствието на строителен надзор е от съществено значение за осигуряване на безопасността на строителния обект, контролирането на качеството на изпълнението и избягването на евентуални нарушения на законовите изисквания.

Какви са задълженията на строителния надзор?

Задълженията на строителния надзор включват контрол на изпълнението на строителните работи, съставяне и подписване на необходимата документация, спиране на неправомерни практики и гарантиране на безопасността на строежа.

Кой извършва строителния надзор?

Строителният надзор може да бъде осъществен от специализирани надзорни организации, квалифицирани инженери или консултанти за строителство.

Какво включва процесът на издаване на Акт 16?

Процесът на издаване на Акт 16 включва събиране и подписване на всички необходими документи и актове, които гарантират съответствие с изискванията за безопасност и законосъобразност на строителството.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg
+359 896 464 960 info@globstroy.bg гр. Шумен, ул. Университетска 1
Търсене на имот:
139 имота в
продажба