Контакти
Към блога

Подробен преглед на етапите: От АКТ 2 до АКТ 16

Подробен преглед на етапите: От АКТ 2 до АКТ 16 - Globstroy
Globstroy 05 мар. 2024

Подробен преглед на етапите: От АКТ 2 до АКТ 16

Въвеждането на строителни проекти изисква прецизност и последователност във всяка фаза от началото до края на процеса. От АКТ 2 до АКТ 16 се проследява цялостният път на изграждането на сграда или съоръжение. Започващи с одобрението на проекта и достигащи до приемането на завършената конструкция, тези актове представляват ключови етапи, които се документират и контролират стриктно. В тази статия ще разгледаме значението на всяка стъпка и взаимовръзките им в цялостния строителен процес.

Основни етапи и документация при закупуване на имот в сграда в етап на строеж

За всички, които планират да закупят жилище или друг вид имот в сграда, в процес на строеж, е важно да разберат някои основни понятия и етапи от строителния процес. Тези термини включват „Разрешение за строеж“, „Строителна линия и ниво“ (или „Акт 2“ и „Акт 2а“), „Акт 14“, „Акт 15“ и „Акт 16“.

Категорията на строителния обект определя необходимата документация и институциите, които ще извършат обследването на обекта. В Закона за устройство на територията са уточнени различни категории на строеж, които определят спецификата на изграждането и процедурите, свързани с него. Ето и каква е класификацията на сградите:

 • За строежите от първа до трета категория, които включват големи обекти като пътища, жп линии, производствени предприятия и други инфраструктурни съоръжения, се изискват следните актове: образец № 2 (2а), 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17. 
 • За четвъртата и петата категория, където попадат жилищни и смесени сгради с различно застрояване, се изискват актове образец № 2 (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15. Най-леката регламентация е за шестата категория, която включва временни строежи като стопански постройки със селскостопанско предназначение, пристройки, гаражи и обекти с обслужващо предназначение.
Какво представлява Акт 10 и в какви случаи се изготвя?

Строителни актове: От инициатива до завършване на строителството

Най-важните актове в процеса на строителство са:

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2 и 2А)

Процесът на строителство започва със съставянето на този протокол, който е основен документ за стартиране на строежа. Той определя началната дата на строителството и включва разделите:

 • Откриване на строителната площадка
 • Определяне на строителна линия и ниво на строежа
 • Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива

Констативен акт за съответствие на строежа и заповедна книга на строежа (Приложение № 3)

Този акт се изготвя от длъжностно лице от общинската (районната) администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или по искане на техническия ръководител за строежите от пета категория. След извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа, този акт установява съответствието на строежа с издадените строителни книжа и приложението на подробния устройствен план по отношение на застрояването.

Заповедна книга на строежа (Приложение № 4)

Този документ се съставя, попълва и прошнурова в тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2 (2а), а при необходимост – преди започването на строежа. Заповедната книга на строежа съдържа данни за местоположението и наименованието на строежа, за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и други предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа.

Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен (Приложение № 5)

Този акт се съставя от строителя, технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” и проектанта. Той уточнява и съгласува строителния терен с одобрения инвестиционен проект и предоставя основен репер за строежа.

Акт за приемане на земната основа и действителните коти (Приложение № 6)

В него се установяват земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи, а в случай на необходимост за корекции, се предписват мерки за тяхното изпълнение. Този акт се съставя от строителя, технически правоспособни лица по части „Конструктивна” и „Инженерна геология и хидрогеология” и проектантите. 

Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция (Приложение № 7)

Този акт се съставя от строителя, проектанта по част „Конструктивна” и технически правоспособното физическо лице по част „Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор, или техническия ръководител за строежите от пета категория. С него се приемат извършените строителни и монтажни работи по нивата и елементите на строителната конструкция. Актът се съставя при реализиране на проектните нива (подови, тавански, покривни и др).При бетонни и стоманобетонни конструкции актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните и за заваръчните работи.

Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения (Приложение № 8)

Това е следващият етап от процеса на строителство. Актът се съставя от строителя, изпълнителя на монтажните работи, технически правоспособните физически лица по части „Геодезия” и „Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта-конструктор. С него се предават изпълнените фундаменти за монтаж на съответните конструкции, машини и съоръжения. Актът съдържа точни описания на извършените строителни и монтажни работи и съответствието с проекта.

Защо е важно издаването на Акт 12

Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Приложение № 9)

Съставя се от възложителя, доставчика на машини и съоръжения, строителя (изпълнителя на монтажните работи) и технически правоспособното физическо лице по част „Технологична” или по съответните части за съоръженията към лицето, упражняващо строителен надзор. С него се предават и приемат машините и съоръженията, необходими за изпълнението на проекта.

Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10)

Този акт се съставя от възложителя, строителя, проектантите, техническото лице, строителения надзор, и експертът за част „Конструктивна”. Той се изготвя при спиране на строителството поради различни причини и съдържа данни за състоянието на строежа, извършените видове строителни и монтажни работи, доставените материали, инвентар и други. 

Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение № 11)

След отстраняване на причините се съставя този акт. Изготвя от възложителя, строителя, проектантите и други участници и съдържа данни за състоянието на строежа и строителните работи.

 Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване (Приложение № 12)

В него се описват всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по-късно. Този акт се съставя от строителя, проектантите и технически правоспособните физически лица. Актът съдържа:

 • Описание на извършените работи: Включва детайлно описание на всички извършени строителни и монтажни работи, които са скрити и не могат да бъдат видимо оценени след приключването на строежа.
 • Необходимост за закриване: Актът се съставя за тези видове скрити работи, които са от съществено значение за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по отношение на безопасността и експлоатационната му пригодност.
 • Приемане на видовете СМР: В акта се приемат и видовете СМР (строително-монтажни работи), предписани от проектанта в заповедната книга.

Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. (Приложение № 13)

Този акт се съставя от строителя, технически правоспособните физически лица, строителния надзор и възложителя. В него се описват причинените щети на строежа и строителната площадка, както и се предписват необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им. Актът съдържа:

 • Описание на причинените щети: Включва подробно описание на всички щети, причинени от непреодолима природна сила или други събития.
 • Предписани работи за възстановяване: Съдържа предписания за извършване на необходимите строителни и монтажни работи за възстановяване на причинените щети и възстановяване на нормалната функционалност на обекта.

Удостоверение за завършен груб строеж (Акт 14)

След изграждането на конструкцията на сградата, се издава удостоверение за завършен груб строеж. Този акт включва:

 • Констатации за съответствието на строежа с проекта
 • Документация за съответствие на вложените строителни продукти
 • Оценка за наличие на недостатъци и възможността за тяхното отстраняване
 • Заключение за приемане на строителната конструкция

Акт 15

С този вътрешен документ се установява, че сградата е напълно завършена и съобразна с одобрените проекти. Актът се изготвя от надзорната фирма или строителя и се подписва от всички собственици на обектите в сградата и технически правоспособните лица, отговарящи за отделните части на проекта. Сградата с Акт 15 може да се използва, но се заплащат тарифи за търговски обекти.

Каква е целта на издаването на Акт 8

Акт 16

Последният документ в процеса на завършване на строителството е Акт образец 16, наричан също Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Този документ е от решаващо значение, като удостоверява, че сградата е напълно завършена, отговаря на всички стандарти и норми и е годна за живеене.

В практиката терминът „Акт 16“ се използва широко, за да се обозначи този документ, независимо от това дали е Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Въпреки това, трябва да се има предвид, че има разлика между тях и трябва да се разграничават според категорията на строежа и институцията, която ги издава.

За строежите от I-ва до III-та категория се издава Акт образец 16 от съответната държавна приемателна комисия към РДНСК. Този акт удостоверява годността за ползване на строежа. Въз основа на Акт 16, регионалната дирекция за национален строителен контрол издава Разрешение за ползване.

От IV-та до VI-та категория строежи се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Общината, а не се съставя Акт 16. 

Глоб Строй стриктно следва етапите в процеса на строителство и законовите изисквания.

Често задавани въпроси

Какво е предназначението на Акт 7 - Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция?

Акт 7 се изготвя, за да се удостовери, че извършените строителни и монтажни работи съответстват на проекта по отношение на нивата и елементите на строителната конструкция.

Каква е целта на издаването на Акт 8 - Акт за приемане и предаване на фундаменти за монтаж на конструкции?

Целта на Акт 8 е да се удостовери, че изградените фундаменти са годни за монтаж на конструкции, машини и съоръжения и отговарят на проекта.

Кой издава Акт 9 - Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения и за какво служи?

Акт 9 се издава от възложителя и служи за удостоверяване на приемането и предаването на машини и съоръжения по време на строителството.

Какво представлява Акт 10 и в какви случаи се изготвя?

Акт 10 е документ, който установява състоянието на строежа при спиране на строителството поради различни причини, като например неизпълнение на задълженията по договора или неблагоприятни геоложки условия.

Защо е важно издаването на Акт 12 - Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи?

Издаването на Акт 12 е важно, защото този документ удостоверява, че всички извършени строителни и монтажни работи са напълно завършени и отговарят на проекта.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg
+359 896 464 960 info@globstroy.bg гр. Шумен, ул. Университетска 1
Търсене на имот:
139 имота в
продажба